Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden FestiTent bvba
Artikel 1 Definities
1.1 In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd:
Afnemer De partij welke een aankoop doet via FestiTent bvba voor een
Evenement;
Algemene Verkoopsvoorwaarden Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van FestiTent bvba;
Bestelnummer Nummer, gekoppeld aan een bepaalde Afnemer/bestelling, dat op de
(aangekochte) ticket staat vermeld.
Evenement De publieke of besloten gebeurtenis waarbij bij wijze van
voorbeeld, maar niet uitsluitend – een festival en zijn festivalcamping.
Locatie de plaats waar het Evenement gehouden wordt;
Organisator De partij die zich verbindt tot, en verantwoordelijk is voor de
organisatie van het Evenement;
Overeenkomst De betreffende overeenkomst tussen FestiTent en de Afnemer tot het
tegen betaling leveren van diensten in verband met de verhuur van
FestiTent-producten op een evenement.
FestiTent bvba De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FestiTent
bvba, statutair gevestigd te Niel en kantoorhoudende te (2845) Niel,
matenstraat 212, België;
Voucher Het toegangsbewijs tot een FestiTent-product, dit is geen
toegangsbewijs tot het evenement zelf;
Websites van FestiTent bvba Alle websites die gebruik maken van de diensten en/of software van
FestiTent bvba ten einde de verkoop van FestiTentproducten/
Vouchers mogelijk te maken;
FestiTent-producten Alle producten die aan een Afnemer aangeboden worden op de
Websites van FestiTent bvba. De producten die te koop worden
aangeboden door de FestiTent bvba zijn deze die zich op de Website
bevinden op de dag dat de Afnemer de Website raadpleegt en voor
zover ze voorradig zijn.
1.2 Doel
De huidige algemene verkoopsvoorwaarden hebben als doel om wereldwijd, uitsluitend in verband met acties op het
internet en enkel op de Websites van FestiTent bvba de rechten en verplichtingen tussen de Afnemer en FestiTent bvba
vast te leggen, die voortspruiten uit de online-verkoop van FestiTent-producten die op de Websites van FestiTent bvba te
koop worden aangeboden. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van elk ander document.
1.3 De onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die door
tussenkomst van FestiTent bvba worden verricht respectievelijk gedaan, op iedere bestelling voor FestiTentproducten/
Vouchers via de websites van FestiTent bvba door de Afnemer via FestiTent bvba en op iedere Overeenkomst.
Van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken wanneer rechtsgeldig ondertekend.
In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van kracht.
1.4 Op de Overeenkomst zijn tevens van toepassing de Algemene Verkoopsvoorwaarden van de Organisator, alsmede de
Algemene Verkoopsvoorwaarden van de houders van de Locaties. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit de onderhavige
Algemene Verkoopsvoorwaarden en voornoemde voorwaarden prevaleren de bepalingen van de onderhavige Algemene
Verkoopsvoorwaarden. Bij strijdigheid tussen de Algemene Verkoopsvoorwaarden van de Organisator en die van de
houders van de Locaties prevaleren de Algemene Verkoopsvoorwaarden van de Organisator. Afschrift van de Algemene
FestiTent BVBA | BE 0568.898.763
Matenstraat 212 | 2845 | Niel (BE) | info@festitent.mmdev.be | +32(0)33698110
Verkoopsvoorwaarden van de houders van de Locaties of van de Organisator zijn op aanvraag bij de houders van de
betreffende Locaties dan wel bij de Organisator verkrijgbaar.
Artikel 2 Totstandkoming Overeenkomst
2.1 Nadat Afnemer via FestiTent bvba (via de websites van FestiTent bvba en/of anderszins) een bestelling voor één of
meer FestiTent-producten heeft geplaatst. FestiTent bvba verschaft de Afnemer de toegangsbewijzen voor de
betreffende FestiTent-producten op het het betreffende evenement.
2.2 Wijze van totstandkoming van de overeenkomst:
i. indien en zodra de Afnemer en FestiTent bvba de datum van de bestelling, het(de) FestiTent-product(en), het aantal
Tickets, de prijs van de FestiTent-producten en eventuele extra kosten hebben bepaald, wordt de reservering als
‘voorlopig’ in het geautomatiseerde reserveringssysteem van FestiTent bvba opgenomen;
ii. Overeenkomst komt definitief tot stand indien en zodra FestiTent bvba (autorisatie van) de betaling door Afnemer
heeft ontvangen. Voordat de betaling is ontvangen, is er geen overeenkomst tot stand gekomen, ongeacht hoe de
Gebruiker bepaalde berichten gedurende het bestelproces interpreteert;
iii. is de Overeenkomst via de website van FestiTent bvba tot stand gekomen, dan wordt de Overeenkomst, per omgaande
via e-mail aan de Afnemer bevestigd;
v. Indien geen autorisatie van de betaling door Afnemer verkregen wordt, dan ontvangt de Afnemer hetzij via e-mail,
hetzij via gewone post bericht van het mislukken van de transactie en het niet tot stand komen van de Overeenkomst.
vi. Indien FestiTent bvba een gegrond vermoeden heeft dat het om een frauduleuze betaling gaat, behoudt zij zich het
recht voor om de betaling ongedaan te maken en te retourneren. FestiTent bvba zal de Afnemer hiervan op de hoogte
stellen middels een email welke verstuurd zal worden naar het door Afnemer bij FestiTent bvba geregistreerde email
adres.
2.3 Een Bestelling is voor de Afnemer onherroepelijk. Het is niet mogelijk om ten aanzien van een tot stand gekomen
Overeenkomsten wijzigingen aan te brengen.
2.4 FestiTent bvba streeft er naar om een week voor aanvang van het evenement, na ontvangst van de volledige betaling
de Voucher aan de Afnemer te verzenden. Indien en voorzover de Vouchers door de Afnemer niet binnen 7 dagen hierna
zijn ontvangen, dan dient de Afnemer schriftelijk (per brief of e-mail) of telefonisch contact op te nemen met FestiTent
bvba. Na het verstrijken van de genoemde periode gaat FestiTent bvba ervan uit dat de Afnemer de Vouchers in goede
orde heeft ontvangen.
2.5 De Afnemer kan zich niet beroepen op het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op grond
van artikel 16 l. Hoofdstuk 3 van de Richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten.
Artikel 3 FestiTent-producten en Vouchers
3.1 FestiTent bvba kent volgend distirubtie-/verkoopkanaal:
– Online verkoop: de verkoop via de website van: de Organisator en / of Mediapartner van FestiTent bvba en/of FestiTent
bvba.
FestiTent BVBA | BE 0568.898.763
Matenstraat 212 | 2845 | Niel (BE) | info@festitent.mmdev.be | +32(0)33698110
3.2 Zodra de bestelling gevalideerd is, wordt er per e-mail een samenvatting van de bestelling naar de Afnemer gestuurd,
naar het e-mailadres dat deze laatste heeft aangegeven in de identificatiegegevens. Deze e-mail geldt als bevestiging
van de bestelling.
3.3 Deze algemene verkoopsvoorwaarden en de samenvatting van de bestelling waarvan de Afnemer in kennis is gesteld,
vormen samen een rechtsgeldig contract, en maken deel uit van de totaliteit der contractuele verbintenissen die door
beide partijen werden overeengekomen. In geval van tegenstrijdigheden aangaande deze documenten zullen de
algemene verkoopsvoorwaarden doorslaggevend zijn.
3.4 De door FestiTent bvba geleverde Vouchers zijn en blijven eigendom van FestiTent bvba en worden aan de Afnemer
geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FestiTent bvba niet is
toegestaan:
a. de Vouchers te verkopen aan derden danwel de Vouchers op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect
aan derden te verstrekken;
b. de Vouchers in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden danwel op andere wijze te verwijzen
naar de toegangsbewijzen;
c. indien de onder a. of b. genoemde situatie zich voordoet zal FestiTent bvba de Vouchers ongeldig maken; houders van
die Vouchers zal de toegang tot het FestiTent-product worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
3.5 FestiTent bvba kan de Afnemer bovendien een nader te bepalen boete opleggen.
3.6 Alleen de houder van de Voucher die de Voucher als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang tot
het FestiTent-product.
3.7 FestiTent bvba en / of Organisator behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te
reserveren FestiTent-producten. Reserveringen die dit maximum te boven gaan zullen aangepast worden / ongedaan
gemaakt worden voor de teveel (boven het maximum) gereserveerde FestiTent-producten.
3.8 De additionele reserveringkosten kunnen afwijken op basis van de manier en tijdstip van aankopen. Alle kosten
worden bij de bestelling getoond. Er worden geen andere kosten berekend dan de getoonde kosten.
3.9 De prijzen van de FestiTentis
op de dag van de bestelling. FestiTent bvba behoudt zich het recht voor met de goedkeuring van de Afnemer- om op
elk moment de prijzen aan te passen, maar de FestiTent-producten zullen gefactureerd worden op basis van de tarieven
die van kracht zijn op het moment dat de bestelling wordt opgetekend, en wel onder voorbehoud dat de hogervermelde
FestiTent-producten beschikbaar zijn.
3.10 Bij het aankopen van een FestiTent-product wordt de betaling van een waarborg gevraagd. Deze waarborg wordt
teruggestort en / of teruggegeven aan de Afnemer indien deze het FestiTent-product op de Locatie achterlaat op
dezelfde manier als de Afnemer dit heeft in gebruik genomen bij aankomst. FestiTent bvba kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor het inhouden van de waarborg wanneer het FestiTent-product niet correct werd achtergelaten. Bij vertrek
contacteert de Afnemer de vertegenwoordiger van FestiTent bvba op locatie voor de controle van het FestiTent-product.
FestiTent bvba heeft de eindbeslissing over het (gedeeltelijk) inhouden van de waarborg. De Afnemer wordt hier nog op
de Locatie zelf ingelicht. Indien de Afnemer FestiTent bvba niet contacteert bij vertrek van de Locatie kan geen dialoog
ontstaan over het al dan niet inhouden van de waarborg voor het FestiTent-product.
3.11 Na ontvangst van de bestelde Vouchers dienen deze door de Afnemer te worden gecontroleerd. Indien sprake zou
zijn van een foutieve levering, bijvoorbeeld in het geval van verkeerd product of verkeerd evenement) ontvangt de
FestiTent BVBA | BE 0568.898.763
Matenstraat 212 | 2845 | Niel (BE) | info@festitent.mmdev.be | +32(0)33698110
Afnemer op eerste schriftelijke of telefonische verzoek en zonder bijkomende kosten een nieuwe levering. Een dergelijk
verzoek dient de relevante gegevens en redenen te bevatten. Als de klant binnen 5 dagen voor aanvang van het
evenement FestiTent bvba niet schriftelijk of telefonisch heeft geïnformeerd, kan FestiTent bvba besluiten de Vouchers
niet om te ruilen.
3.12 FestiTent bvba behoudt zich te allen tijde het recht voor om Bestellingen te weigeren van Afnemers.
3.13 Een voucher voor een FestiTent-product is in geen geval een geldig toegangsbewijs voor het Evenement.
Artikel 4 Betaalmethode
4.1 De betaling gebeurt via de betaaldienst van Ingenico.
4.2 De websites en / of het onderdeel van de website dat bedoeld is voor de verhuur van FestiTenten is beveiligd, zodat
misbruik van uw gegevens wordt uitgesloten.
4.3 FestiTent bvba heeft aanvullende veiligheidseisen gesteld op het gebruik van betaalmethoden. Het is daarom mogelijk
dat bepaalde betaalmethoden niet voor iedereen beschikbaar zijn.
Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1 FestiTent bvba kan niet worden aangemerkt als Organisator van het Evenement en is dan ook niet verantwoordelijk
voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken in of rond
de Locatie en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.
5.2 Indien en voor zover het Evenement door de Organisator danwel de Locatiehouder wordt geannuleerd, zal FestiTent
bvba aan de Afnemer nooit meer vergoeden dan de prijs van het aangekochte FestiTent-product, voorzover deze
aantoonbaar is voldaan aan FestiTent bvba. Niet vergoed worden de eventuele additionele reserveringkosten die de
Afnemer heeft betaald voor de diensten van FestiTent bvba. FestiTent bvba aanvaardt in zodanig geval nimmer
aansprakelijkheid voor eventuele direct of indirect gemaakte (on) kosten en / of uitgaven en / of enige andere schade
die de Afnemer mocht lijden.
5.3 Indien en voorzover FestiTent bvba het door de Afnemer betaalde bedrag ter zake de levering van FestiTenten heeft
overgemaakt aan de Organisator van het Evenement en deze laatste in geval van annulering van het Evenement niet
bereid c.q. niet in staat is het betreffende bedrag aan FestiTent bvba te restitueren is FestiTent bvba niet gehouden tot
restitutie van het door de Afnemer aan FestiTent bvba betaalde bedrag.
5.4 FestiTent bvba kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen,
kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt door de Afnemer voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een
bezoek aan het Evenement of de Locatie.
5.5 Indien en voor zover FestiTent bvba tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen
jegens de Afnemer kan voldoen, kan de Afnemer daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.
5.6 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van
binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van een of meer leden van het Koninklijk Huis, ernstige calamiteiten,
brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur en apparatuur van besturingssystemen, stremming / staking van
vervoer, overstroming, uitsluitingen en sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnenals
in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de Overeenkomst redelijkerwijze niet meer van FestiTent bvba
verlangd kan worden.
FestiTent BVBA | BE 0568.898.763
Matenstraat 212 | 2845 | Niel (BE) | info@festitent.mmdev.be | +32(0)33698110
5.7 FestiTent bvba aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Vouchers door de Afnemer
door welke oorzaak dan ook. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust
derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van De Voucher.
5.9 FestiTent bvba aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en het gebruik van FestiTent-producten die niet
plaatsvinden bij FestiTent bvba; FestiTent bvba aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor Overeenkomsten die, al
dan niet op verzoek van de Afnemer, niet geheel worden afgewikkeld door FestiTent bvba en waarbij een derde partij,
zoals een kassa op de Locatie, al dan niet rechtstreeks betrokken is.
5.10 Indien Afnemer de door hem bestelde Vouchers niet of niet tijdig ontvangt, aanvaardt FestiTent bvba in zodanig
geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele direct of indirect gemaakte (on) kosten en / of uitgaven en / of enige
andere schade die de Afnemer mocht lijden als gevolg hiervan.
5.11 Voor zover aansprakelijkheid van FestiTent bvba uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de
aansprakelijkheid van de ondergeschikten en / of hulppersonen van FestiTent bvba.
Artikel 6 Privacy
6.1 FestiTent bvba verwerkt de persoonsgegevens van de Afnemer in overeenstemming met de Privacywet.
6.2 De gegevens zullen door FestiTent bvba in een automatisch systeem verzameld, verwerkt en gebruikt worden voor het
toelichten, vormgeven of wijzigen van de Overeenkomst in de mate waarin dit nodig is.
6.3 Indien Afnemer hiertoe uitdrukkelijk toestemming voor geeft, worden deze gegevens gebruikt verwerking voor
commerciële doeleinden, waaronder ook verwerking voor direct marketing doeleinden. Deze verwerkingen worden ook
door derde partijen uitgevoerd. De Afnemer heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking voor commerciële
doeleinden en direct marketing doeleinden. Op het eerste verzoek van de Afnemer zal FestiTent bvba deze wijze van
verwerking direct beëindigen.
Artikel 7 Intellectuele Eigendomsrechten
7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, en de eventuele tekst en
(reclame)muziek van FestiTent bvba alsmede met betrekking tot de door FestiTent bvba gehanteerde bedrijfsformule in
het algemeen berusten bij FestiTent bvba. Het is de Afnemer niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen)
maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke
toestemming van FestiTent bvba.
7.2 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam van het Evenement, de Locatie, beeldmerken en
dergelijke berusten bij de Organisator dan wel bij de oorspronkelijke rechthebbenden van het betreffende Evenement of
bij de houder van de Locatie. Het is de Afnemer niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en / of
te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming
van de betrokken rechthebbenden.
Artikel 8 Gedragsregels Organisatoren en Locaties
8.1 De Afnemer zal zich te allen tijde dienen te houden aan de door de Organisator en de Locatiehouder geldende
gedragsregels met betrekking tot het Evenement waar het FestiTent-product zich bevindt.
8.2 De Organisator, Locatiehouder, het beveiligingspersoneel en / of de politie zijn gerechtigd de Afnemer voorafgaand
aan het Evenement te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in beslag te nemen, nadat daarvoor
toestemming is verleend. Wanneer de gevraagde toestemming niet wordt verleend, hebben de Organisator, het
beveiligingspersoneel en / of de politie het recht betrokkene de toegang te weigeren.
FestiTent BVBA | BE 0568.898.763
Matenstraat 212 | 2845 | Niel (BE) | info@festitent.mmdev.be | +32(0)33698110
8.3 De Organisator en de Locatiehouder behouden zich te allen tijde het recht voor om van het Evenement beeld- en / of
geluidsopnamen te (laten) maken. De Afnemer verklaart zich bekend en akkoord met het voorgaande en doet nu reeds
voor alsdan afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret / gelijkenis in het kader van de
openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen.
Artikel 9 Wijziging Algemene Verkoopsvoorwaarden
9.1 FestiTent bvba behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het
plaatsen van de nieuwe voorwaarden op de website van FestiTent bvba.
Artikel 10 Geldende rechtsregels en Bevoegde Rechtbank
10.1. De Algemene Verkoopsvoorwaarden en contractuele verbintenissen overeengekomen tussen FestiTent bvba en de
Afnemer zijn onderworpen aan de Belgische rechtsregels. Elk geschil dat betrekking heeft op interpretatie, op het
uitvoeren of het verbreken van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal, bij gebrek aan een minnelijke schikking,
worden beslecht uitsluitend door de bevoegde Antwerpse Rechtbanken.

Top
0
    Your Cart
    Your cart is empty